TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00010 – TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00012 – TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00005

 

Kedvezményezett neve:Felgyõ Községi Önkormányzat
Projekt címe:Felgyõi óvoda és konyha energetikai korszerûsítése
Támogatás összege:54 997 749 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt tartalma:Jelen projekt keretében Felgyõ Község Önkormányzatának óvodai épületét kívánjuk megújítani, mely Felgyõ, Templom u. 1. (belterület 87/138 helyrajziszámon) helyezkedik el. Az épület tulajdonosa Felgyõ Község Önkormányzata, használati jogosultja az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás A község óvodájának fõépülete 35 évvel ezelõtt épült. E 35 év alatt jelentõs amortizáció ment végbe, viszont az épület felújítása, korszerûsítése azóta sem történt meg. Ezen helyiségekben mára szükségessé vált a nyílászárók cseréje, hõszigetelése és a fûtéskorszerûsítés. Az épület fenntartása nem gazdaságos, ezért szükségesnek véljük a korszerûsítést, mely hosszú távon csökkenti a környezetszennyezést azáltal, hogy kevesebb energiát használ fel az épület, így kevesebb károsanyag kibocsájtás történik. A környezetszennyezés csökkentése mellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a korszerûsítés hatására az önkormányzat kiadásai is csökkeni fognak a csökkenõ közüzemi számlák miatt. További pozitív hatás, hogy az épület a felújítással megújul, korszerû, a mai kor igényeinek megfelelõ külsõt kap. A támogatás által a projekt megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitûzött 92 PJ 2020-ra elérhetõ primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez. Illetve a megújuló energia kiépítésével az épület hozzájárul a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitûzött 14,65 %-os megújuló energia részarány eléréséhez
Tervezett befejezési dátum:2018.11.30
Projekt azonosító száma.TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00010
Kedvezményezett neve:Felgyõ Községi Önkormányzat
Projekt címe:Mesevilág - a felgyõi napköziotthonos óvoda fejlesztése.
Támogatás összege:35 000 000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt tartalma:A projekt célja: a település óvodájának fejlesztése, mellyel a projekt hozzájárul a felhívás 1.1. fejezetében foglalt célokhoz- szolgáltatás minõségi fejlesztése. Ezáltal a projekt közvetve hozzájárul a nevelõ szülõk munkaerõpiacra történõ visszatéréséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez.
Szakmai mûszaki tartalom: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon a 6645. Felgyõ, Templom utca 1. alatti, 87/138 helyrajzi számú, 3475 m2 hasznos alapterületû ingatlan. Az intézmény az 1970 években épült, azóta a sem a fûtés sem az elektromos hálózat sem az épült energetikai fejlesztésére nem került sor. Az intézménynek nincs meg minden az MSZE óvodára vonatkozó elõírásában szereplõ helységgel. A projekt lehetõséget ad az óvoda teljes körû felújítására a fentiek szerinti kialakítással. A projektben megvalósítandó önállóan nem támogatható, de kötelezõen megvalósítandó tevékenységek az alábbiak szerint valósulnak meg: akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása.
Projektben tervezett elszámolható költségekhez sorolható egyéb tevékenységek: Projekt elõkészítés költségei: a szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), szakvélemények (pl.: rehabilitációs környezettervezõ szakértõ/szakmérnök, épületenergetikai szakértõ,), mûszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai, közbeszerzés költségei.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek: Építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, bõvítés, felújítás, költségei. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: egyéb mérnöki szakértõi díjak (pl.: rehabilitációs környezettervezõ szakmérnök/szakértõ díja megvalósítás alatt), Kötelezõen elõírt nyilvánosság biztosításának költsége.
Projekt menedzsment költség: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértõi szolgáltatás díja
Tervezett befejezési dátum:2018.11.30
Projekt azonosító száma.TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00012
Kedvezményezett neve:Felgyõ Községi Önkormányzat
Projekt címe:Háziorvosi ellátás komplex fejlesztése Felgyõn
Támogatás összege:30 069 148 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt tartalma:A Felgyõ Községi Önkormányzat célja, hogy minden lakója számára elérhetõvé tegye a közszolgáltatásokat, így az egészségügyi szolgáltatásokat is. Fontos célja és feladata, hogy ezen szolgáltatások megfelelõ szintû elérhetõségével biztosítsa a gyerekek az idõsek, a fogyatékkal élõk és a hátrányos helyzetû polgárok esélyegyenlõségét az élet különbözõ területein. Jelen projekt alapvetõ célja, magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása a településen, a szolgáltatóház orvosi rendelõvel való bõvítésével.
A fejlesztés általános célja Felgyõ Községben a település népességmegtartó erejének növelése, az általános infrastruktúra, a közszolgáltatások színvonalának javítása, az itt élõ emberek számára az egyenlõ hozzáférési lehetõségek biztosítása az alapfokú egészségügyi ellátáshoz,
A fejlesztés konkrét célja: a településen mûködõ egészségügyi alapellátó rendszerben mûködõ szolgálatok számára modern, biztonságos környezet megteremtése, új eszközök beszerzésével az ellátások minõségi színvonalának emelése. A fejlesztés magába foglalja a háziorvosi rendelõ kialakításának minden szükséges költségét, ezzel emelve az iskola egészségügyi ellátás minõségi színvonalát is.
Az egészségügy helyi infrastrukturális átalakításával, valamint a népegészségügyi szolgáltató rendszer alkalmassá tételével a helyi önkormányzat reményeink szerint napjaink legfontosabb népegészségügyi kihívásaira adekvát válaszokat tud adni az európai uniós támogatások hatékony felhasználásával.
A jelenlegi háziorvosi rendelõ Felgyõ Község központjában érhetõ el. Az épületegyüttesben található még a gyógyszertár és a helyi takarékszövetkezet is.
Projekt tevékenységei
A projekt keretében megvalósítani tervezzük a következõ beruházási elemeket:
Átalakítási munkák
A Háziorvosi rendelõ területén, mintegy 25.7.m2-en átalakításokat végzünk: Átalakítjuk a Szélfogót, a nem megfelelõ kialítású Akadálymentes mosdó-WC helyiséget az egynemû beteg WC elbontásával tesszük szabályosan megközelíthetõvé. ( Az új építés során e beteg WC kétnemû kialakítással pótlásra kerül. ) A rendelõ Váró helyiségének oldalfalán kiváltással nagyméretû falnyílás készül, a bõvítményben kialakítandó másik Váró megközelítésére. Az épületrész fûtésére új, zárt égésterû gázkészülék kerül elhelyezésre.
Felújítási munkák
A Háziorvosi Rendelõ átalakítással nem érintett, mintegy 29.39 m2-es területén általános jellegû felújítási munkákat végzünk. Megújításra kerülnek a külsõ nyílászárók, a hibás burkolatok és felületképzések, cseréljük az elhasználódott gépészeti- és elektromos szerelvényeket. Megújításra kerülnek - Rendelõ helyiség és a Váró mellett - a meglevõ szociális helyiségek is. Arányosításra nem került sor, mert a háziorvosi rendelõ jogszabályi megfeleltetése okán kerül sor a felújításra. A majdani fogorvosi rendelõben felújítási munkákat nem végzünk!
Bõvítési, új építési munkák
A tervezési program, a vonatkozó jogszabályok és a szakhatósági egyeztetések alapján, a projekt legnagyobb volumenû része egy új, a gyermekorvosi ellátást szolgáló rendelõ létesítése.
Az új rendelõ megközelítése a meglevõ, de átalakított Szélfogón és a bõvített Váróhelyiségen keresztül lehetséges. A Váróból a betegek egy zsilipelt Öltözõn keresztül jutnak be Rendelõbe.
A Váróhoz csatlakozik a ( meglevõ rendelõt is kiszolgáló) új, kétnemû Beteg WC. A Gyerekek számára külön illemhelyet is terveztünk, mely alkalmas a szülõi segítséggel történõ használatra.
Külön megközelítést terveztünk a fertõzõ betegeknek: Fertõzõ Váróval és Illemhellyel.
Az szolgálatot ellátó egészségügyi személyzet számára, külön öltözõ, WC és Mosdó került kialakít ára. A rendelõ mellet egy külön helyiség is rendelkezésre áll a betegekkel történõ elkülönített konzultációra, ill. az adminisztratív teendõk ellátására.
Az új épületrész kialakítását a jelenlegi, korszerû szakmai, mûszaki és energetikai elõírások szerint terveztük.
Energetikai felújítási munkák
Az energetikai felújítási munkák részben az egész épületet érintik, részben csak a felújított-átalakítót Háziorvosi Rendelõn végezzük el azokat. Az új építés természetesen megfelel a jelenlegi, ill. az elkészüléskori energetikai elõírásoknak.
15 cm EPS anyagú homlokzati hõszigeteléssel látjuk el a teljes épülethomlokzatot. Az épület teljes területén megnöveljük a földszint feletti födém hõszigetelését – összesen 20 cm-re, kõzetgyapot szigetelõ anyag falhasználásával. .
Az energetikai felújítás és az új építés a 7/2016 TNM rendelet elõírásai alapján készülnek. A bõvítés és felújítást követõen az épület egésze megfelel a rendelet szerinti DD kategóriának.
Az épület üzemeltetési költségeinek csökkentésére, ill. az éjszakai vagyonvédelem érdekében egy napelemes kandeláber segítségével gondoskodunk az épület megvilágításáról.
Akadálymentesítés
Az akadálymentes használat érdekében átalakításra kerül a meglevõ Háziorvosi Rendelõ, új külsõ létesítmények készülnek és a Bõvítmény épületrésze is akadálymentes megoldásokkal létesül:
Megközelítés - Az épület megközelítése gyalogosan min 1,2 m széles burkolt járdán, vagy térburkolaton keresztül történik. A belsõ és a külsõ padlószint között szabványos akadálymentes rámpával hidaljuk át a szintkülönbséget. A rámpáról közelíthetõ meg mind az általános, mind a fertõzõ bejárata a rendelõknek.
Defibrillátor beszerzése:
Az eszközbeszerzés keretében defibrillátor vásárolunk a projekt költségvetésének terhére
Az épületben a fejlesztést követõen három egészségügyi szolgáltatás lesz majd igény bevehetõ a lakosság részére egy épületben:
• Háziorvosi rendelõ: A fejlesztés alapvetõen ezen az alapellátási forma infrastrukturális fejlesztésére irányul.
• Iskola – egészségügyi ellátás: Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védõnõ együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közremûködésével látnak el. A háziorvosi rendelõ fejlesztése magával vonja ezen ellátás minõségi fejlõdését is, hiszen a két feladatot ellátó személy ugyanaz, iiletve az ellátás helyszíne is ugyanaz.
Nem projektbõl:
• Fogorvosi ellátás: A projekt nem tartalmaz tevékenységeket a fogorvosi ellátás vonatkozásában, ám a projekt eredményeként, annak multiplikátor hatásaként értelmezhetõ, hogy a fogorvosi rendelõ részére szabaddá válik a jelenleg orvosi rendelõként használt helyiség. Így a fogorvosi ellátás számára is biztosítjuk a megfelelõ rendelõ helyiséget a projekt eredményeként.
• A gyógyszertár felújítása vagy fejlesztése nem része a projektnek, komplexitás szempontjából azonban mégis említésre érdemes, hiszen ugyanazon épületegyüttesben található, mint a többi egészségügyi alapellátás.
Tervezett befejezési dátum:2019.02.28
Projekt azonosító száma.TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00005
Kedvezményezett neve:Felgyő Községi Önkormányzat
Konzorciumi partnerek:Csanytelek Község Önkormányzata
Tömörkény Községi Önkormányzat
Projekt címe:Helyiérték
Támogatás összege:25 000 197 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt tartalma:


A pályázó Felgyő, Tömörkény és Csanytelek községek konzorciuma. Főpályázó Felgyő Község, konzorciumi partnerei Tömörkény és Csanytelek községek. A projektben egy célterület kerül kijelölésre: a három konzorciumi partnerséget alkotó település teljes területe.Jelen pályázat célja:. helyi közösségek fejlesztése amely által erősödik a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség és várható a közösségi szerepvállalás erősödése a résztvevő településeken. Célzott helyi közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása történik.Alapvető célkitűzés: a társadalom tagjai minél nagyobb számban vegyenek részt a közéletben és aktívan járuljanak hozzá a saját helyzetüket érintő döntésekhez. A megvalósítás során alkalmazott alapelv közösség és részvételRészvétel célja: elősegíteni a településeken élők aktív közreműködését helyi ügyekben - részt veszek annak a közösségnek az életében, ahová tartozom.A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre.Tervezett tevékenységek:

  1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: A projekt megvalósításának első 12 hónapjában a közösségi felmérés megvalósítása. Közösségi interjúk és közösségi beszélgetések módszerként való alkalmazásával a helyi társadalom bevonásával helyi cselekvési terv összeállítása.

  2. A települések Faluházai és könyvtárai bevonásával a közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele

  3. A helyi cselekvési terv közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása (negyedévente min 1 db közösségi akció és fél évente min egy program elindítása)

  4. Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata: a települések közművelődési rendeletinek és helyi esélyegyenlőségi programjainak felülvizsgálata.

  5. Mindhárom település Művelődési Házában közösségi információs pont létrehozása

  6. Képzések és tapasztalatcserét célzó tanulmányutak megvalósítása

A tervezett tevékenységek mindhárom településen a helyi kulturális intézményrendszer bevonásával valósulnak meg. A településeken működő IKSZT, Faluházak és könyvtárak munkatársai már a projekt tervezésébe is bevonásra kerültek, a megvalósítás során pedig támaszkodunk szakmai segítségükre és aktivitásukra.Várt eredmény: életképes helyi közösségek létrejöttének. "Az életképes helyi közösség az, amelyikben a lakosok együttműködnek annak érdekében, hogy a legkülönbözőbb szempontú hatással legyenek a helyi társadalom szabályaira; amelyikben a lakosok a közösségi életre vonatkozó célokat tűznek ki maguk elé, és amelyikben az emberek képesek is e célok megvalósítására."

Tervezett befejezési dátum:2022.02.28.
Projekt azonosító száma.TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00012

 

Kapcsolódó dokumentumok:

FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MESEVILÁG – A FELGYŐI
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
FEJLESZTÉSE
FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FELGYŐI ÓVODA ÉS KONYHA
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS KOMPLEX
FEJLESZTÉSE FELGYŐN