Tájékoztatás településrendezési terv módosításáról és partnerségi egyeztetéséről

Felgyő Község Önkormányzatának Polgármestere a 49/2021. (V. 31.) Kvt. számú határozatával döntött arról, hogy több területre elindítja a hatályos településrendezési tervének módosítását. A módosítások az alábbi területekre terjednek ki:

a.)

A 0178/1 hrsz-ú országos közút, a 036 hrsz-ú út, a 0160/15 hrsz-ú út, a 0156/2 hrsz-ú út, a 0159/1 hrsz-ú földrészlet töltés alrészlete, a 0157 hrsz-ú földrészlet út alrészlete, a 0158 hrsz-ú töltés, a közigazgatási terület határa, a 0162 hrsz-ú csatorna által határolt területre. A módosítás célja, hogy a 0160/8 hrsz-ú területen ismét működősertéstelep területe bővíthető legyen mind a Vidre-ér töltéséig, mind pedig a 0160/13 hrsz-ú területen az üvegházak irányába

b.)

Ó-Felgyő területén a 0186/1 hrsz-ú út, a 0189 hrsz-ú út, a 0177 hrsz-ú út, a 0180 hrsz-ú út, a 0182/1 hrsz-ú út, a 0182/2 hrsz-ú út, a 0178/4 hrsz-ú út, a 0178/1 hrsz-ú út és a 0186/2 hrsz-ú út, által határolt területre. A módosítás célja, hogy a gazdasági területek közzé beékelődött erdőterületek kiváltásra kerüljenek a 0187/7 és a 0181/6 hrsz-ú területeken, továbbá a 0183/5 hrsz-ú terület gazdasági célú felhasználása legyen lehetséges.

c.)

A 0269/61 hrsz-ú út, a 0269/62 hrsz-ú út, a 03/4 hrsz-ú országos közút, a 03/1 hrsz-ú országos közút, a 0270 hrsz-ú Vidre-ér csatorna által határolt területre. A módosítás célja, hogy a jelenlegi mezőgazdasági területek egy részének erdősítésével a biológiai aktivitásérték ne csökkenjen.

Az 50/2021. (V. 31.) Kvt.- és 77/2021. (X.19.) Kvt.- számú határozatok a változtatással ténylegesen érintett területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, így a módosítás államigazgatási egyeztetése a tárgyalásos eljárás szabályai szerint történik.

Az államigazgatási egyeztetést meg kell előzze a partnerségi egyeztetés. Jelenleg hatályban van a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely 2. § (b) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetést elektronikus úton bonyolítjuk le.

A módosítás tervezetének anyagai itt érhetők el:

 • Településszerkezet leírása
 • T-1 településszerkezeti terv – igazgatási terület – hatályos
 • T-1m településszerkezeti terv – igazgatási terület – módosított
 • HÉSZ-t módostó rendelet tervezete
 • SZ-1 szabályozási terv – külterület – hatályos
 • SZ-1m szabályozási terv – külterület – módosított

A partnerségi egyeztetés során véleményt, javaslatot adhat:

 • Felgyő közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
 • a közigazgatási területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 • felgyői székhellyel bejegyzett civil szervezet, továbbá az itt működő vallási közösségek.

A Partnerek jelen hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül írásban adhatnak véleményt a Polgármesternek címezve:

 1. papír alapon Felgyő Község Önkormányzatának címére (Felgyő, Széchenyi út 1.)
 2. elektronikus formában a pmhv@felgyo.hu e-mail címre megküldve

nevük, címük megadása mellett.

Felgyő, 2021. november 9.

                                                                                                          Horváth Lajos                                                                                                             polgármester


Kapcsolódó dokumentumok